V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujem:
                                                        • vedenie peňažného denníka
                                                        • vedenie pokladničnej knihy
                                                        • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
                                                        • evidencia majetku 
                                                        • vedenie evidencie DPH
                                                        • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH
                                                        • zastupovanie klienta pred úradmi
                                                        • kontrola účtovníctva
V rámci podvojného účtovníctva poskytujem:
                                                        • spracovanie, kontrola a zaúčtovanie predložených dokladov
                                                        • predkontácia jednotlivých dokladov
                                                        • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
                                                        • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
                                                        • vedenie pokladničnej knihy
                                                        • saldokontá odberateľov a dodávateľov
                                                        • prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach
                                                        • evidencia DPH
                                                        • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH
                                                        • spracovanie účtovných závierok, prehľadov a príslušných daňových podkladov

                                                        • vyhotovenie podkladov k invent.majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení
                                                        • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky
                                                        • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok vnej závierke
                                                        • zabezpečenie vykonania auditu účtovníctva spoločnosti
                                                        • kontrola účtovníctva
                                                        • zastupovanie klienta pred úradmi